Tavoitteet

USE tutkii energiaekosysteemin sovittamista kaupunkikehittämiseen

Urbaani älykäs energia tutkimushanke (USE) tutkii ja kehittää digitaalisiin ratkaisuihin perustuvaa skaalautuvaa, energian käyttöä ja tuotantoa monipuolisesti yhdistelevää palvelumallia ja sitä tukevaa teknologiaa. Oletuksena on, että palveluratkaisut voivat merkittävästi edistää uusiutuvan energian kiertotaloutta urbaanissa ympäristössä.

  1. Erityisesti haetaan vastauksia seuraaviin kolmeen kysymykseen:
    Kun uusiutuvan energian palveluratkaisut yhdistävät eri energialajeja ja hajautettuja tuotantotapoja, miten joustavuus ja soveltuvuus eri mittakaavoihin voidaan saavuttaa?
  2. Miten palveluratkaisuja toteutetaan joustavasti digitaalisten palveluiden avulla, ja mitä mahdollisuuksia näin avautuu yrityksille niiden palvelu- ja tuoteratkaisujen hyödyntämiseen ekosysteemissä?
  3. Millaiset periaatteet, kuten vastuun ja arvon jakamisen mallit, parhaiten edistävät palveluratkaisujen joustavaa, nopeaa käyttöönottoa, ja miten toteutus voidaan yhdistää joustavasti kaupunginosan rakentamiseen?

Hajautetun energiaekosysteemin mahdollisia osia.

USE testaa käytännön energiajärjestelmää Hiedanrannassa

Hankkeen kokeellisena ytimenä on Tampereen Hiedanrantaan toteutettava paikallisen uusiutuvan energian pilottiratkaisu mittausjärjestelyineen. Kohde suunnitellaan ja toteutetaan tutkijaosapuolten, osallistuvien yritysten ja Tampereen kaupungin yhteistyönä. Järjestelmän energiankäyttöä monitoroidaan yhden vuoden ajan, jolloin mittausjaksolle osuu erilaisia tuotannon ja kulutuksen jaksoja. Kohteen tarkempi rakenne selviää hankkeen alkupuolen tuloksena, mutta sen yhden osan muodostaa Kuivaamon kulttuuritila. Kokeeseen valittavat tilat ja kehitettävät ratkaisut ovat hankkeen ensimmäinen tulos perustuen yhteissuunnitteluun, jonka lähtökohtana on ollut kulttuuritila Kuivaamo.

USE-hankkeen tavoite on luoda perustaa Hiedanrannan kaupunginosan kehittämiselle ja tehdä energiaekosysteemi alueella näkyväksi. Hanke tarjoaa myös digitaalisen kokeilualustan osallistuville kasvuyrityksille. Laajana integraatioalustana toimii Arrowhead-palvelukehys, joka yhdistää Talotohtori-palvelun yhtenä mittaus- ja ohjausjärjestelmänä taloteknisiin ratkaisuihin mahdollistaen samalla laajemman, digitaalisiin palveluihin perustuvan ekosysteemin edellytysten tutkimisen.

Tutkimus yhdistää monen alan osaamista

Hanke jakautuu neljään työpakettiin:
TP1 Hankkeen käynnistysvaihe, koordinointi ja vuorovaikutus
TP2 Kuivaamon kokeiluhankkeen konfigurointi, toteutus ja käytön monitorointi
TP3 Digitaaliset ratkaisut, rajapinnat ja systeemien liitännät energiapalveluratkaisujen toteutuksessa.
TP4 Palvelumallin määrittely ja alueellinen skaalautuminen kaupunginosan rakentumisen ja täydennysrakentamisen näkökulmasta.

Osa tutkimuksesta kohdistuu suoraan pilottiasennuksen teknisiin ratkaisuihin ja monitorointiin. Tulokset analysoidaan ja niiden pohjalta arvioidaan teknologisten ratkaisujen käyttökelpoisuutta ja kehitystarpeita. Tilojen käytön osalta tärkeimmiksi kohteiksi on valittu Kuivaamon kulttuuritila ja käsityöläisten rakennus Paja. Kuivaamon käyttöastetta ja käytön profiilia seurataan sensoridatan avulla. Pajassa hyödynnetään tarpeenmukaista ilmanvaihtoa ja lämmitystä, sekä pien CHP-laitoksen lämpöä ja sähköä. Lisäksi tutkimus laajentaa näkökulmaa kaupunginosan laajuisen energiajärjestelmän periaatteisiin ja kaupunkisuunnittelun kysymyksiin.
Tulokset julkistetaan keväällä 2019.

USE-hankkeen kesto on vajaat kaksi vuotta, ja se jakautuu kolmeen päävaiheeseen. Syksyllä 2017 suunnitellaan ja toteutetaan Hiedanrannan pilottiasennus. Vuosi 2018 keskittyy energiaekosysteemin tutkimukseen samalla kun monitoroidaan Hiedanrannan pilottijärjestelmän toimintaa. Vuoden 2019 keväällä analysoidaan saatu aineisto ja julkistetaan hankkeen kokemukset.

Hankkeen etenemistä voi seurata Ajankohtaista-osiossa.